Polityka Jakości

Zintegrowany System Zarządzania, wdrożony w firmie ENERGOREMONT Sp. z o.o., łączący w sobie trzy systemy: Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 oraz Zarządzania Ochroną Zdrowia i Bezpieczeństwem Pracy wg BS OHSAS 18001, stanowi udokumentowany i spójny system, który umożliwia skuteczne zarządzanie wieloma aspektami firmy, poprzez ustanawianie i realizację jednolitej polityki i wynikających z niej celów.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

ENERGOREMONT Sp. z o.o. jest specjalistycznym przedsiębiorstwem usługowo-produkcyjnym oferującym obecnym i potencjalnym Klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu oraz modernizacji i remontów rurowych wymienników ciepła, przy zachowaniu standardów jakości i obowiązujących norm oraz przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy.

Nasza wizja:

Pragniemy, aby firma ENERGOREMONT była postrzegana jako odpowiedzialny i godny zaufania partner oraz była utożsamiana z:

 • skuteczną technologią remontową i nowoczesnymi technikami produkcyjnymi,
 • profesjonalną kadrą inżynierską,
 • wysoką jakością wytwarzanych urządzeń oraz świadczonych usług remontowych,
 • bezpieczeństwem pracy,
 • działalnością proekologiczną.

Nasz cel strategiczny:

Dążymy do tego, aby firma ENERGOREMONT została znaczącym producentem przemysłowych wymienników ciepła na rynku europejskim.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • budowanie trwałych i partnerskich relacji z Klientami, Dostawcami i Podwykonawcami, współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi w celu poprawy jakości wyrobów i efektywności usług,
 • doskonalenie wewnętrznej organizacji pracy opartej na systematycznie udoskonalonych procedurach, wspomaganych nowoczesnymi narzędziami informatycznymi,
 • ciągłe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników, skuteczne motywowanie ich w celu zwiększenia zaangażowania pracowników do działań na rzecz poprawy jakości, ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • racjonalne i efektywne korzystanie z posiadanych zasobów, minimalizację i optymalizację kosztów oraz zapewnienie środków na realizację inwestycji służących poprawie jakości produktów i usług, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.

Deklarujemy:

 • spełnianie wymagań Klientów oraz innych zainteresowanych stron, wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia się zobowiązujemy i które dotyczą aspektów środowiskowych oraz zagrożeń bhp,
 • ciągłe zmniejszanie oddziaływania na środowisko naturalne, zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz segregację powstających odpadów w celu zapewnienia ich odzysku lub bezpiecznego unieszkodliwienia,
 • stałą poprawę warunków i wyników działalności bhp, zapobieganie wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz ograniczenie ryzyka zawodowego,
 • doskonalenie w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na zagrożenia wypadkowe oraz potencjalne sytuacje awaryjne celem minimalizacji szkód dla ludzi i środowiska naturalnego,
 • zapewnienie niezbędnych środków i zasobów oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemów zarządzania: jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zintegrowany System Zarządzania, w oparciu o aktualne normy EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz PN-EN ISO 3834:2007 stanowi skuteczne narzędzie realizacji niniejszej Polityki.

Zapewniamy, że niniejsza Polityka została uzgodniona z pracownikami, jest znana, rozumiana i realizowana przez wszystkich pracowników oraz jest publicznie dostępna.

Krasnystaw, 2 września 2014
Prezes Zarządu
mgr inż. Kazimierz Ruszniak

Realizacja jednolitej polityki w firmie gwarantuje ciągły jej rozwój, satysfakcję naszych Klientów przy jednoczesnym zapewnieniu dbałości o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników.

Konkurencyjną pozycję firmy na rynku wzmacnia terminowa i nienaganna jakościowo realizacja zleceń. Konsekwentnie realizowana polityka jest istotnym elementem ciągłego rozwoju. Podejmowane działania mają również na celu dostosowanie oferty firmy do wymagań rynku Unii Europejskiej.

Oddziaływanie na środowisko naturalne

Przy identyfikowaniu oddziaływania firmy ENERGOREMONT Sp. z o.o. (identyfikacja aspektów środowiskowych) na środowisko naturalne, na które firma może wpływać i które nadzoruje, uwzględnia się zarówno normalne warunki działania, jak i sytuacje awaryjne. Zidentyfikowane oddziaływania środowiskowe (aspekty środowiskowe) oceniane są zgodnie z kryteriami zawartymi w procedurze "Identyfikacji aspektów środowiskowych".

Do znaczących aspektów środowiskowych związane z bezpośrednią działalnością firmy ENERGOREMONT Sp. z o.o. zaliczamy:

 • emisję gazów i pyłów do powietrza (procesy spawalnicze, cięcie gazowe i plazmowe stali, lotne związki organiczne tzw. LZO),
 • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (odpadowe oleje i smary, odpady farb i lakierów, opakowania po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonymi),

oraz potencjalne oddziaływania, mogące wystąpić w sytuacjach awaryjnych, związane są z:

 • ryzykiem wycieku substancji niebezpiecznych (oleje, paliwa) – może powodować zanieczyszczenie gruntu,
 • zagrożeniem pożarowym i wybuchowym – może powodować zanieczyszczenie powietrza,

oraz z powstawaniem odpadów nie powstających w trakcie normalnej eksploatacji (np. rozruch nowych urządzeń i maszyn).

Dla wszystkich zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych ustalono zasady monitorowania ich wielkości. Dla wybranych w danym okresie znaczących aspektów środowiskowych ustalane są programy środowiskowe pozwalające na zmniejszanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.